ภาษาอังกฤษ เดือนเมษา ป.5-6 (ชม 144)


ประเภทคอร์สที่เปิดสอน : ภาษาอังกฤษ เดือนเมษา ป.5-6
คอร์สที่เปิดสอน : ภาษาอังกฤษ เดือนเมษา ป.5-6
อัตราคอร์สละ 4,000.00 ฿

รายละเอียดการสอน
English Summer Course สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ที่ต้องการฝึกฝนทักษะการ ใช้ภาษาอังกฤษที่มีทั้งการทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ด้านไวยากรณ์ การใช้ภาษา ความเข้าใจ และการอ่าน จับใจความ เพื่อให้นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 มีความรู้พร้อมที่จะสอบเพิ่มผลการเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียน มีความรู้พร้อมที่จะสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตฯ หรือโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ English Program และมีความรู้พร้อมที่จะสอบแข่งขันเข้าเรียนในโครงการความเป็นเลิศ หรือ Gifted ในโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียง

วันที่สอน วันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือ วันธรรมดา (เลือกรอบใดรอบหนึ่งเพียง 1 รอบ เท่านั้น)
เวลาเรียน 10.00 – 12.00 น.

ครั้งที่

รอบวันเสาร์

รอบวันอาทิตย์

รอบวันธรรมดา

1

18 เมษายน 2558

19 เมษายน 2558

20 เมษายน 2558

2

25 เมษายน 2558

26 เมษายน 2558

21 เมษายน 2558

3

2  พฤษภาคม 2558

 3 พฤษภาคม 2558

22 เมษายน 2558

4

9  พฤษภาคม 2558

10 พฤษภาคม 2558

23 เมษายน 2558

5

16 พฤษภาคม 2558

17 พฤษภาคม 2558

24 เมษายน 2558

6

23 พฤษภาคม 2558

24 พฤษภาคม 2558

27 เมษายน 2558

7

30 พฤษภาคม 2558

31 พฤษภาคม 2558

28 เมษายน 2558

8

6  มิถุนายน 2558

7  มิถุนายน 2558

29 เมษายน 2558

 

ปิดหน้าต่างนี้